Söhbet ruletasy

Choose your language:
bg, bs, ca, ceb, co, cs, cy, da, de, el, eo, es, et, fa, fi, fr, fy, ga, gd, gl, gu, ha, haw, hi, hmn, hr, ht, hu, id, ig, is, it, iw, ja, jw, ka, kk, km, kn, ko, ku, ky, la, lb, lo, lt, lv, mg, mi, mk, ml, mn, mr, ms, mt, my, ne, nl, no, ny, or, pa, pl, ps, pt, ro, ru, rw, sd, si, sk, sl, sm, sn, so, sr, st, su, sv, sw, ta, te, tg, th, tk, tl, tr, tt, ug, uk, ur, uz, vi, xh, yi, yo, zh, zu,
Jyns söhbetdeşlik ruletiJyns söhbetdeşlik ruleti, wideo söhbetdeşlik ruletini mugt ulanyp, wirtual jynsdan lezzet almaga mümkinçilikdir. Şäheriňizdäki web kamerasynyň öňünde jyns üçin gyz ýa-da ýigit tapmak size kyn bolmaz. Gerek zat, jynsyňyzy görkezmek we "Gözläp başla" düwmesine basmak. Soňra jyns ruletiniň özi potensial jyns ýoldaşyny saýlamagy teklip edip başlar. Guysigitler üçin porno söhbetdeşlik ruletinde jyns söhbetdeşligi üçin köp sanly gyz hödürlener we gyzlar wirtual jyns ýoldaşyny ýigitleriň arasynda çişirip, bu gyzykly söhbetdeşlikden lezzet alarlar.Rus rulet: tötänleýin onlaýn tanyşlyk2009-njy ýylyň noýabr aýynda çykan Chatroulette.com bir gije düşdi - bary-ýogy üç aýdan soň bu barada iki sany abraýly neşir ýazdy: Nýu-Yorkork Taýms we Nýu-Yorkork Magazineurnaly. Journalistsurnalistleriň aýdan hekaýasy hakyky Amerikan arzuwynyň hasyl bolmagyny ýada salýardy we şonuň üçin günbatarly okyja aşyk boldy we derrew rus metbugaty tarapyndan yzyna alyndy.Hekaýa şeýleräk: 17 ýaşly Moskwaly mekdep okuwçysy Andreý Ternowskiý, beýleki ýüzlerçe çagalar ýaly, dostlary bilen aragatnaşyk gurmak üçin web sahypasyny döretdi. Pikiriň düýp manysy, bize mälim bolan islendik görnüşde edilişi ýaly söhbetdeşi saýlamak däl-de, tötänleýin "oňa" çümmek - taslamany döredijiniň pikirine görä has gyzykly. Wagtyň geçmegi bilen başda diňe kiçi topar tarapyndan ulanylýan bu sahypa meşhur boldy. Islendik mahabatdan has gowy işledi. Aýratynam gyzykly we hatda birneme geň zat: taslama ilkinji şöhratyny başlanan ýerinden has uzakda - Russiýada däl, iňlis dilinde gürleýän ýurtlarda gazandy. GDA-nyň çäginde bu çeşme, Günbatar metbugatynyň bu hakda ýazýan pursatyna çenli köpçüligiň dykgatyna düşmedi.Şeýlelik bilen, häzirki meşhur domen adyny adres setirine ýazmak bilen ulanyjy gaty ýönekeý interfeýsli sahypa çykarylýar. Çal-ak fonda iki penjire bar, olaryň hersinde web kamerasyndan iberilen şekil bolar. Çep tarapda söhbetdeşiňiz, sagda siz. Elbetde, hyzmatyň işlemegi üçin mikrofon, kamera we durnukly internet birikmesi bolmaly."Täze oýun" düwmesine bassaňyz, söhbetdeşiňizi görersiňiz ýa-da onuň bilen azajyk söhbet edersiňiz, ýa-da "Indiki" düwmesine basyp, has gowy birini taparsyňyz. Şeýle-de bolsa, siz bagtly bolsaňyz we bu barada gürleşmek isleseňizem, söhbet bes edilip bilner, sebäbi "internetiň beýleki tarapyndaky" adamyň hem saýlamaga hukugy bar.Şeýle ýönekeý, ýönekeý hyzmat bolmasa, reaksiýa birneme uzakdy.Birnäçe rus habar beriş serişdeleri we aýry-aýry bloggerler Cahtroulette.com-ny "bozuklaryň mekany" diýip tankytladylar. Bu esassyz höküm däl. Diňe bagtly, bagtly ýüzleri däl, eýsem üýtgeşik bir zady görüp biljekdigiňize düşünmek üçin ýokardaky skrinshotyňyza serediň. Karnawal eşigi ýa-da ýumşak gyrmyzy oýunjak bolsa gowy. Jogapkärçiliksiz sahypa girýänler, anonimligini ulanyp, köplenç esasy sahypada ýazylan esasy düzgünleri bozýarlar: "16+ we ýalaňaçlyk".We "daşary ýurtda", tersine, "iýýär we öwýär". Techcrunch çeşmesi bilen üpjün edilen web sahypasynyň traffiginiň seljermesine görä, ulanyjylaryň 47% -i Amerikalylar, ondan soň fransuzlar 15%, üçünji orunda kanadalylar (10% -den az). Bu, umuman aýdylanda, düşnükli - bu ýurtlaryň wekilleri uçardaky ýoldaşy, naharhanadaky goňşusy bilen söhbetdeşlige aňsatlyk bilen başlaýarlar we umuman, watandaşlarymyzdan tapawutlylykda tötänleýin tanyşlar we gepleşikler açyk.Sahypanyň umumy traffigi eýýäm aýda dört milliondan gowrak adam bolup, gündelik traffik ýüzlerçe müň adam bilen ölçelýär. Her sekuntda näçe adamyň onlaýn bolýandygyny çaklap, meşhur, köpden bäri aragatnaşyk saklamak isleýän birini tapmak gaty kyn. Probablyöne ähtimal. Köp tanymal adamlar bu sahypa käwagt girýändiklerini we hatda ol ýerde ýeterlik wagt sarp edýändiklerini boýun alýarlar.Şeýle-de bolsa, käwagt tersine bolýar: bir wagtlar näbelli şahsyýetler hakykatdanam dünýä meşhurlygyny gazanmagy başarýarlar. Mysal üçin, toruň giňliginde müňlerçe minnetdar diňleýjini tapan sazanda-improwizator Merton.Daşary ýurt ulanyjysyna gönükdirilen “Chatroulette” -den tapawutlylykda, “davaipogovorim.ru” taslamasy diňe Runet-de mahabatlandyrylýar. Funksiýany suratlandyrmarys, sebäbi ol eýýäm beýan edilen hyzmaty doly gaýtalaýar, ýöne işläp düzüjileriň bir möhüm jikme-jiklik goşandygyny belläň: "öýüňizden" çykman, gepleşik geçirmäge mümkinçilik berýän VKontakte üçin ýöriteleşdirilen programma.Resursyň we programmanyň esasy kemçiligi (we olar sinhron işleýär) ulanyjylaryň az bolmagy. Synag wagtynda, eýýäm bäşinji ýa-da altynjy gezek basanymda: "Bah! Tanyş ýüzleriň hemmesi!"Recentlyakynda, ünsli okyjymyzyň ýadyna düşýär, iň uly gözleg motorlaryndan we köp wezipeli portallardan biri bolan “Mail.Ru” meşhur wideo söhbetdeşligine öz analogyny açdy. Gyzykly tarapy, "Diňe web kamerasy bilen gözlemek" bellikini wagtynda barlamasaňyz, söhbetdeş diňe bir häzirki hyzmaty ulanýanlaryň arasynda däl, eýsem, ähli Mail.Ru ulanyjylarynyň arasynda hem gözlener. milliondyr), ýöne bu hereketsiz awatar suratlaryny uzak wagtlap synlamagyň mümkin boljakdygyny aňladýar. Otherwiseogsam, işleýşinde hiç hili tapawudy görmersiňiz.Bu tötänleýin söhbetdeşlik, saýlamak üçin iki wariant hödürleýär: tekst we wideo. Saýt ýeterlik çalt işleýär, onlaýn ulanyjy köp. Tekst aragatnaşygynyň elýeterliliginden başga-da, “Chatroulette” -den başga tapawut ýokdy.Flytok.ru şol bir wideo söhbetdeşliginiň çylşyrymly we has reňkli görnüşi. Sahypa gireniňizde derrew iki görnüşi görýärsiňiz - biri ýönekeý giriş üçin, beýlekisi hasaba almak üçin. Şeýle-de bolsa, synag geçirilende, interfeýs baglanyşyklarynyň ýarysy ýaly hasaba alyş hiç hili işlemek islemedi. Şonuň üçin hyzmatyň diňe "ýönekeý" wersiýasyny göz öňünde tutup, kärdeşlerimiziň pikirlerine ünsi jemlemeli bolduk.Ilki bilen gözüňizi özüne çekýän zat: çeşme görnüşi ýaly ýönekeý däl. Animasiýa bilen gaty düşnükli interfeýs däl, hasaba alynmaly. Diňe nätanyş adamlar bu ýere ýygnanýarlar, birnäçe söz alyşmak isleýärler, aragatnaşyk bilen çynlakaý gyzyklanýan adamlar. Profiliňizi dolduryp, dost tapyp, ýaýlymlara, surat albomlaryna tomaşa edip, okap we blog açyp bilersiňiz. Sahypa ulanyjylarynyň sany, elbetde, “Chatroulette” -den pesdir, ýöne käwagt başga bir rus hyzmatyndan öňe geçip biler. Bu hyzmat, prototipine garanyňda sosial tora has ýakyn.“TinyChat Next” hakda hem edil şonuň ýaly aýdyp bolar - munuň daşary ýurt çeşmesidigini öňe sürmek bilen, jemgyýetler we ol ýerdäki ulanyjylar esasan daşary ýurtlular - bu sosial wideo söhbet. Adamlar bu sahypa bir minutlyk däl-de, doly hukukly aragatnaşyk üçin gelýärler. Içeri giriň, jemgyýet saýlaň we mowzukda söhbet edip başlaň. Isleseňiz, öz jemgyýetiňizi hasaba alyp we döredip bilersiňiz we başgalaryň size goşulmagyna garaşyp bilersiňiz. “Facebook” ýa-da “Twitter” hasaplaryňyza girip hasaba alynman edip bilersiňiz.Wideo söhbetdeşlik ruletasy - amatly onlaýn tanyşlyk hyzmatyTäze gatnaşyga çalyşýan, gyzykly temalar hakda gürleşmek, dost edinmek, gyzlar bilen tanyşmak isleýän her bir adam, onlaýn tanyşmagyň ýönekeý we amatly usulyny - söhbetdeşlik ruletini synap görmeli. Bu ýöriteleşdirilen çeşme, gyzykly aragatnaşyk, söýgi we dostluk bilen gyzyklanşyňyz ýaly millionlarça internet ulanyjylaryna giriş açýar. Söhbetdeşiň saýlanmagy öz-özünden ýüze çykýar, Russiýadan, Belarusdan, Germaniýadan, ABŞ-dan we hatda Awstraliýadan bir adam bolup biler.Gyzlar bilen wideo söhbetdeşlik ýigitlere garşy jyns bilen aragatnaşyk endiklerini ulanmaga we bütin dünýäde gyz dostlaryny döretmäge mümkinçilik berýär. Bu tötänleýin söhbetdeşleriň arasynda garyndaş ruhlaryň bolmagy üçin gowy bir mümkinçilik bar. Gyzlar bilen rulet söhbetdeşligi, ýoldaşyňyzy tapmakda ygtybarly kömekçi!Wideo söhbetdeşlik ruletiniň işleýşiKompýuterinde wideo kamera, mikrofon we gürleýjiler bilen enjamlaşdyrylan her bir adam serhetsiz onlaýn aragatnaşyga girip biler. Galyberse-de, hut şu enjam wideo şekilini ýaýlyma bermäge we söhbetdeşlik geçirmäge mümkinçilik berýär.Ady girizmek hökman däl, ýöne wideo söhbet bellige alnan ulanyjylara näbelli görnüşlerden has köp mümkinçilik berýär. Özüňizi iň gowy ýagdaýda görkezmek üçin gysga wagtlyk wideo ýazga almak maslahat berilýär."Gözlemäge başla" düwmesine basyp, awtomatiki usulda ulgamyň agzasy bolarsyňyz. Wideo söhbetdeşlik penjiresinde potensial söhbetdeşiň şekili peýda bolýar: adamy görýärsiňiz we eşidýärsiňiz, sizi görýär we eşidýär. Söhbetdeşiň şahsyýeti size ýakymsyz ýa-da gyzyklanmaýan ýaly görünse, "Indiki" düwmesine basyň we täze adama geçiň.Wideo söhbetdeşlik ruletiniň peýdalary näme?Ilki bilen wideo söhbetdeşlik ýakymly, aňsat aragatnaşyk üçin täze tanyşlary tapmagyň guralydyr. Hyzmatymyzy her bir anyk adam üçin ulanmagyň maksatlary başgaça bolup biler.Onlaýn hyzmatymyz ulanyjylara birnäçe şahsy meseläni çözmäge mümkinçilik berýär:  1. Toplumlary ýeňip geçmek. Utanjaňlyk we aragatnaşyk endikleriniň ýoklugy durmuşy gaty kynlaşdyrýar. Wideo söhbetdeşligimiz özüne ynam gazanmaga, söhbetdeşlige aňsatlyk bilen girmäge, nätanyş adamlar bilen söhbetdeşligi saklamaga we hatda flirt etmäge kömek edýär. Anonimlige düşünmek, söhbetdeşden monitor ekranyndan aýrylmak, şeýle hem söhbetdeşligi islendik wagt kesmek ukyby howpsuzlyk duýgusyny döredýär we has rahat we erkin duýmaga mümkinçilik berýär.
  2. Jübüt tapmak Gyzlar bilen rulet söhbetdeşligi, adyňy çagyrmaýan, ýakymly onlaýn gatnaşyk gurmaga mümkinçilik berýär, ösüşi diňe size bagly bolar. Belki, birek-biregi gaty gowy görersiňiz welin, oflayn gürleşmek kararyna gelersiňiz. Wideo söhbetdeşligimiz köpler üçin hakyky söýgi bilen duşuşýan ýere öwrüldi.
  3. Psihologiki goldaw. Kyn pursatda, ýakyn adamyňyz ýok wagty, özüňizde ýüze çykan kynçylyklary ýeňip geçmek aňsat däl. Şeýle ýagdaýlarda hatda nätanyş adam hem janyny döküp biler we ahlak taýdan goldaw we nätanyş adamyň gowy maslahaty gaty peýdaly bolup biler.
Çat ruletinde täze dostlary nädip tapmalyTanyşmak, söhbetdeşlik etmek, wideo söhbetdeşlikde gatnaşyk gurmak aňsat. Söhbetdeş ilki söhbetdeşligi kesse, gaharlanmaň: hemmeleriň göwnünden turmak mümkin däl. Gyzlar bilen wideo söhbetdeşligimiz size müňlerçe adam bilen aragatnaşyk gurmaga mümkinçilik berýär. Dost, arassa, hoşniýetli, akylly, söhbetdeşlige ünsli görünmäge synanyşyň we hökman sizi tüýs ýürekden gyzyklandyrýan birine duşarsyňyz.Söýgüli boluň, ilkinji bolup habarlaşmakdan çekinmäň - durmuşyňyzda täze gyzykly we peýdaly adamlar peýda bolar!

Iň meşhur rus wideo söhbetdeşligi!Söýüşmekden açyk duýgular we lezzet isleýärsiňizmi? Göni pikirdeş adamlary tapmak we internetde wagt geçirmek üçin gönüden-göni niýetlenen iň täze, ähliumumy - diýseň mynasyp wideo söhbetdeşligini hödürlemek üçin diýseň begenýäris. Içerki hünärmenimiz gyzykly dizaýn ýazdy: amatly, amaly interfeýsi bar. Dolandyryşyň aňsatlygy - dostlaryňyz ýa-da täze tanyşlaryňyz bilen göze dürtülip durmaga gyzykly wagt geçirmäge mümkinçilik berer.Aragatnaşyk gurallarynyň berilmegi sebäpli çeşmeleriň meşhurlygy ýylsaýyn ýokarlanýar. Ylalaşyň - dünýäniň dürli künjeklerinde, iş ýerinden (kompýuterden) ýa-da noutbukdan turman, hemmeler bilen oňyn hereket etmek, elbetde, elýeterli. Uly maliýe maýa goýumlarynyň zerur däldigini bellemelidiris. Düzgün bolşy ýaly, aragatnaşyk aragatnaşyk hyzmatlaryny, wideo söhbetdeşlik hyzmatyny ulanmak üçin töleg alynýar. Pul harçlaýan minus mikroawtobus bilen bir taraplaýyn syýahat bilen deňeşdirip bolmaz.Biziň kompaniýamyz eýýäm köp adamyň söhbetdeş bolýan VKontakte programmasyny döretdi. Aýy düwmesini basyp gepleşikler üçin dost tapmak hakykatdanam gowymy? Sputnik gözlemek has aňsatlaşdy. Bu prosedura gaty ýönekeýleşdirildi - otagyňyzdan çykman, ýoldaş tapmak üçin mundan beýläk ýörite hyzmatyň kömegi bilen alyp bilersiňiz. Wholehli "amal" bu görnüşdäki nika agentlikleriniň üsti bilen we gönüden-göni goşmak arkaly amala aşyrylyp bilner. Dünýädäki web ulanyjylary her gün has köp söhbet görmek üçin elýeterli bolýarlar, ýöne köp tomaşaçy ýa-da tehniki oýlap tapyşlar bilen öwünip bilmeýärler. Bu wideo söhbet we gaty ýönekeý aragatnaşyk blogy we beýleki tematiki söhbetdeşlikler.Tötänleýin ýoldaş bilen wideo söhbetdeşlik nämäni aňladýar? Diňe geçip barýanlardan däl, eýsem pikirdeşleriňiz bilen hem duşuşarsyňyz. Mundan başga-da, şular ýaly hyzmatlar tematiki taýdan üpjün edilýär: ýaşlar temalarynda ýöriteleşen awtoulag sürüjileri üçin söhbetdeşlik, garrylar, orta nesiller üçin forum we beýlekiler.Rus wideo söhbetdeşliginde gowy tanyş!100% eşitdiňiz: "Wideo ýazgyda duşuşdylar we bir ýyldan soň durmuşa çykdylar" ýa-da mysal üçin: "iň gowy dosty onuň bilen duşuşdy". Köp dostlukly, söýgi kärdeşler arkalaşyklary Bütindünýä Kerebi arkaly döredilýär, emma köp adamlar bu ýol bilen gatnaşyk gurmaga synanyşan we şol bir wagtyň özünde şowsuzlyga uçran bu işi hemişelik taşlaýarlar. Onda wideo söhbetdeşliginde logiki taýdan tamamlanan, örän üstünlikli göwünjeň pursatlar nireden başlaýar?Başlamazdan ozal aýtmak isleýärsiňiz, ilki bilen tutanýerli adamlar bar, sebäbi söhbetdeşlik ruletiniň üsti bilen tanyşýanlaryň köpüsi bar - utanjaň, käte hatda birneme howpsuz däl, belki-de uly islegleri ýok. Gowy pikirlenip, bu ädime gitmek möhümdir, ýöne soňra ilkinji sözlemden başlap, sanalan bellikler bilen hasaba alynjakdygyny ýadyňyzdan çykarmaň. Näçe adam - köp pikir, isleg ... Galyberse-de, şeýle üýtgeşik adamlar bilen tanyşmak isleýän biri barmy? Şonuň üçin derrew umytdan düşmäň.Bu stereotipi bozmak gaty aňsat. Belli bir tapgyrdan geçen islendik hat alyşma, gatnaşyjylaryň ýygnagyny ara alyp maslahatlaşmaga ýakynlaşýar. Bu meselä gelse, inisiatiwa senden gelmeli. Bu hereketi ulanmak - tutanýerliligi, erjelligi görkeziň.Standarty bilmek möhümdir: Formuliki sözlemleri ulanmagy ýatdan çykaryň. Dogry, söhbetdeşler ilki bilen olary ulanmak kararyna gelen halatlarda kadadan çykmalar bolup biler. Habarlaşanyňyzda habarlaryňyzyň hersini özboluşly we tolgundyryjy etmek zyýany ýok.Biraz göz öňüne getiriň, hatda biri aýdyp biler - sizi görýäniň ýerine özüňizi hyýal ediň. "Boş" senzuralary başlamagyň we kameranyň ýanynda ýalaňaç görünmegiň zerurlygy ýok! Soraga sypaýy, sypaýy çemeleşmeli. Pikirlenip pikirlenmäge synanyşyň, dogry ýazyň. Galyberse-de, bu size bolan gyzyklanmany ep-esli artdyryp biler.Gowy pikirlenmek - islendik programmanyň esasy goşmaçasy:wideo söhbetdeşlik ruleti- Yhlas. Mümkin boldugyça ak ýürekli bolmaga synanyşyň. Bellenen bolsaňyz, aldasaňyz dostuňyz lapykeç bolup biler. Bu ýagdaýda tagallalar biderek bolar ...Örän lapykeçlige sezewar bolan adamlar - gaty az, ýöne gündelik durmuşda duşuşýarlar. Köplenç bu adamlaryň öňe sürýän argumentleri: "Internetde, meniň bilen başgaça gürleşdi ...". Şeýle sözleriň sizi gyzyklandyrmagyny islemeýän bolsaňyz, çyn ýürekden boluň, belki birneme sada boluň, elbetde rus wideo söhbetdeşliginiň Videoruletka.in.ua kanunlaryny bozmaly dälsiňiz!Şaýy pullary satyn alyp, ajaýyp sowgatlar ediň.Sowgatlary synap görmäge taýynmy? Bu, bilelikdäki dynç alyş üçin amatly mowzuk tapandygyňyzy we Badanga Ltd. tarapyndan berlen programmany ulanyp içerki hasaby satyn almalydygyny aňladýar. Maslahat gerek bolsa - "Wideoruletka" rus wideo söhbetdeşlik ruletinde WebMoney, Qiwi, Yandex pullary, islendik bank kartoçkasy arkaly balansyňyzy doldurmagy maslahat berýär. Oveokarda tertip üçin amatly wariantlar bar, sebäbi ýokardaky elektron ulgamlary ulanyp 10 teňňe (20 gün aragatnaşyk, şol bir wagtyň özünde ýürekden sowgat bermezlige synanyşsaňyz) - 10 dollar. Bular hiç hili sorag ýüze çykmajak iň ygtybarly, iň girdejili, ýönekeýleşdirilen usullardyr.SMS tölemek, ibermek adaty gysga belgä gidýär. Bu etapda içerki deňagramlylygy doldurmak esasan peýdasyz. Bu abonent üçin bary-ýogy 4 teňňe. Şeýle hem operatora bagly. 10 dollara bank kartoçkasy bilen doldurylan on teňňe bolup biler. Olaryň köpüsi şeýle tizlik bilen töleýärler we ykjamda hasaby köplenç doldurýarlar. "Wideoruletka" gysga bir nomer arkaly tölemegiň, SMS ibermegiň peýdasyzdygyny kesgitläp, gysga bir habar iberenden soň - mukdaryň ýarysy - telekom operatory tarapyndan aýryldy. Ine, on çykdajy çuň çykdajy däl-de, 4-de ýüze çykarylan hakyky doldurma meselesi. Iň ýokary amatlylyk üçin.Wideo söhbetdeşlik nädip ýüze çykdy?Internetiň dörän döwründen başlap, kompýuter innowasiýa tehnologiýalarynyň aragatnaşyk pudagynda ylmy we tehnologiki ösüşde-de çalt öňe barýarys. Köpler onlaýn habarlaşmaga kömek etjek bu hili çekişmäni oýlap tapmaga synanyşdylar, has gowusy biri-birini görmekdir. Hemme zadyň hakyky wagtda bolup geçýändigini ýadyňyzdan çykarmaň. Elbetde, hökümet bilen ilkinji gezek ösüşler peýda boldy, beýle programma üpjünçiligi deňeşdirip bolmaýardy; döwletiň dürli synaglarynda we harby güýçlerinde ulanyldy. derejesi. Ilkinji "dostlukly" 1988-nji ýylda doguldy, oňa "Internet relay söhbet" diýilýärdi. Elbetde, bu ugurda şeýle täzelik: "Dünýä hereketi" derrew meşhur boldy. Bu innowasiýa sapagy onlaýn söhbetdeşlik otaglaryny gurmak üçin esas bolup hyzmat etdi.Hususan-da wideo söhbetdeşliginiň binýadyny emele getirdi. Tehniki işläp düzüjiler tarapyndan ýazylan funksional çeşmeleriň kämilleşdirilmeginden, kämilleşdirilmeginden we kämilleşdirilmeginden soň, iň täze programma üpjünçiligine gelen islendik adam, islendik synanyşykda islendik görnüşde gürleşip biler.Bu programma üpjünçiliginiň işlenip düzülmeginde häzirki görnüşler oýlanyp tapyldy. "Janly" şekiliň zerurlygy sebäpli, standart däl enjamy - web kamerany oýlap tapmak zerurlygy ýüze çykdy. Ilkinji gezek bu gadget, ýa-da hatda "enjamy" deňeşdirip bilersiňiz, programmalar peýda bolanyndan üç ýyl soň, ýagny 1991-nji ýylda (häzirki döwürde her pikirleniş enjamy diýen ýaly enjamlaşdyrylan). Bu täzelik häzirki wagtda akym döretmek we aw awlaýan ýa-da tersine, öýden çykman näbelli adamlary gözlemäge mümkinçilik berýän her bir adama mümkinçilik berdi. Wideo söhbetdeşlik ulanyjylarynyň web kamerasy ýaly kiçi tehnika üçin minnetdarlyk bildirýäris. Web kamera bilen paýlaşalyň - sag boluň!Bu barada oýlansaňyz, hakykatdanam tötänleýin wideo söhbetdeşligi söz ibermek bilen şuňa meňzeş maglumat alyş-çalyş nokatlarynyň arasynda öňdebaryjydyr. Adam hakda pikirlenip, ony ýazmak, gürlemek, duýmak ukyby bilen eşidip bilersiňiz - öýde oturyp bilersiňiz. Indi peýdalara tertipde göz aýlalyň. Görmek mertebesi! Garşydaşyňyz hakda pikir edip bilersiňiz. Adaty söhbetdeşliklerde ýa-da şol bir meşhur tanyşlyk saýtlarynda bolanyňyzda, bagtly bolsaňyz - suraty görüp begenýärsiňiz (ýa-da surat, ol hem aýrylmaýar) - bu ýerde syn edýärsiňiz we kim bilen terjime edýändigiňize ynanýarsyňyz. Mysallar köp, myhmanlar beýleki adamlaryň suratlaryny alanda, bu täzelik däl diýip pikir edýäris, ýöne bize az tanalýan ýyldyzlaryň nusgawy suratlary bar. Elbetde, beýleki adamlaryň hereketlerine itergi bermek, hakyky maksada düşünmek kyn - biziň üçin bu düşündirip bolmaýar,şeýle-de bolsa, şeýle söhbetdeş bilen deslapky oýnuň netijesindäki lapykeçlik äşgärdir. Razy - habarlaşýan wagtymyz, köpçüligiň maglumatlarynyň fotosuratyna esaslanyp, myhmany isleýşiňiz ýaly dürli reňklerde kesgitledik ... häsiýeti, usuly ... Soňra onuň meňzemeýändigini bilmek gaty ýigrenji. suratda görkezilen adam. Adam bilen bile ýaşamak, özara peýdaly gatnaşyklar hakda pikir etmek, jynsyny taparsyňyz we bu siziňki bilen ters däl diýip, çydam etmek has agyrdyr öýdýärin! Maglumat geçiriş kanallarynyň kömegi bilen uzaga çeken gepleşiklerden soň ýüzlerçe habarlary we bir topar tejribeli oňyn duýgulary başdan geçirendigini öwrenen öz ertekisiniň haýran galdyryjy, lapykeç häsiýetini göz öňüne getirmäge synanyşyň. ) saýlamak garşy jynsyň hüjümçisi boldy. Şeýle ýagdaýa düşmek islemeýärin - bu birneme.Razy - habarlaşýan wagtymyz, köpçüligiň maglumatlarynyň fotosuratyna esaslanyp, myhmany isleýşiňiz ýaly dürli reňklerde kesgitledik ... häsiýeti, usuly ... Soňra onuň meňzemeýändigini bilmek gaty ýigrenji. suratda görkezilen adam. Adam bilen bile ýaşamak, özara peýdaly gatnaşyklar hakda pikir etmek, jynsyny taparsyňyz we bu siziňki bilen ters däl diýip, çydam etmek has agyrdyr öýdýärin! Maglumat geçiriş kanallarynyň kömegi bilen uzaga çeken gepleşiklerden soň ýüzlerçe habarlary we bir topar tejribeli oňyn duýgulary başdan geçirendigini öwrenen öz ertekisiniň haýran galdyryjy, lapykeç häsiýetini göz öňüne getirmäge synanyşyň. ) saýlamak garşy jynsyň hüjümçisi boldy. Şeýle ýagdaýa düşmek islemeýärin - bu birneme.Razy - habarlaşýan wagtymyz, köpçüligiň maglumatlarynyň fotosuratyna esaslanyp, myhmany isleýşiňiz ýaly dürli reňklerde kesgitledik ... häsiýeti, usuly ... Soňra onuň meňzemeýändigini bilmek gaty ýigrenji. suratda görkezilen adam. Adam bilen bile ýaşamak, özara peýdaly gatnaşyklar hakda pikir etmek, jynsyny taparsyňyz we bu siziňki bilen ters däl diýip, çydam etmek has agyrdyr öýdýärin! Maglumat geçiriş kanallarynyň kömegi bilen uzaga çeken gepleşiklerden soň ýüzlerçe habarlary we bir topar tejribeli oňyn duýgulary başdan geçirendigini öwrenen öz ertekisiniň haýran galdyryjy, lapykeç häsiýetini göz öňüne getirmäge synanyşyň. ) saýlamak garşy jynsyň hüjümçisi boldy. Şeýle ýagdaýa düşmek islemeýärin - bu birneme.köpçüligiň maglumatlarynyň suratyna bil baglamak ... häsiýet, usul ... Soňra suratda görkezilen adama meňzemeýändigini bilmek gaty ýigrenji. Adam bilen bile ýaşamak, özara peýdaly gatnaşyklar hakda pikir etmek, jynsyny taparsyňyz we bu siziňki bilen ters däl diýip, çydam etmek has agyrdyr öýdýärin! Maglumat geçiriş kanallarynyň kömegi bilen uzaga çeken gepleşiklerden soň ýüzlerçe habarlary we bir topar tejribeli oňyn duýgulary başdan geçirendigini öwrenen öz ertekisiniň haýran galdyryjy, lapykeç häsiýetini göz öňüne getirmäge synanyşyň. ) saýlamak garşy jynsyň hüjümçisi boldy. Şeýle ýagdaýa düşmek islemeýärin - bu birneme.köpçüligiň maglumatlarynyň suratyna bil baglamak ... häsiýet, usul ... Soňra suratda görkezilen adama meňzemeýändigini bilmek gaty ýigrenji. Adam bilen bile ýaşamak, özara peýdaly gatnaşyklar hakda pikir etmek, jynsyny taparsyňyz we bu siziňki bilen ters däl diýip, çydam etmek has agyrdyr öýdýärin! Maglumat geçiriş kanallarynyň kömegi bilen uzaga çeken gepleşiklerden soň ýüzlerçe habarlary we bir topar tejribeli oňyn duýgulary başdan geçirendigini öwrenen öz ertekisiniň haýran galdyryjy, lapykeç häsiýetini göz öňüne getirmäge synanyşyň. ) saýlamak garşy jynsyň hüjümçisi boldy. Şeýle ýagdaýa düşmek islemeýärin - bu birneme.Adam bilen bile ýaşamak, haýsydyr bir özara peýdaly gatnaşyk hakda pikir etmek, jynsyny taparsyňyz we bu siziňki däl! Maglumat geçiriş kanallarynyň kömegi bilen uzaga çeken gepleşiklerden soň ýüzlerçe habarlary we bir topar tejribeli oňyn duýgulary başdan geçirendigini öwrenen öz ertekisiniň haýran galdyryjy, lapykeç häsiýetini göz öňüne getirmäge synanyşyň. ) saýlamak garşy jynsyň hüjümçisi boldy. Şeýle ýagdaýa düşmek islemeýärin - bu birneme.Adam bilen bile ýaşamak, haýsydyr bir özara peýdaly gatnaşyk hakda pikir etmek, jynsyny taparsyňyz we bu siziňki däl! Maglumat geçiriş kanallarynyň kömegi bilen uzaga çeken gepleşiklerden soň ýüzlerçe habarlary we bir topar tejribeli oňyn duýgulary başdan geçirendigini öwrenen öz ertekisiniň haýran galdyryjy, lapykeç häsiýetini göz öňüne getirmäge synanyşyň. ) saýlamak garşy jynsyň hüjümçisi boldy. Şeýle ýagdaýa düşmek islemeýärin - bu birneme.ýüzlerçe habarlary we bir topar tejribeli oňyn duýgulary başdan geçirdi ... onuň saýlamagynyň garşy jynsdan hüjüm edendigini synlamak. Şeýle ýagdaýa düşmek islemeýärin - bu birneme.ýüzlerçe habarlary we bir topar tejribeli oňyn duýgulary başdan geçirdi ... onuň saýlamagynyň garşy jynsdan hüjüm edendigini synlamak. Şeýle ýagdaýa düşmek islemeýärin - bu birneme.Dur! Aragatnaşyk üçin Internet Videochat ulanyp, şeýle ýakymsyz pursatlardan aňsatlyk bilen gaçyp bilersiňiz. 5D-de bolşy ýaly - hat alyşmak, aragatnaşyk gurmak, ajaýyp tanyşlyk - mümkin boldugyça hakykata ýakyn ýyly atmosferada bolup geçýär. Daşarky meňzeşlik siziň öňüňizde, şonuň üçin ösen tälim berlen beýni hem-de nejis wakalar hakda pikirlenip biljek zat ýok. Özüňizi bagtly alyp barýarsyňyz, doly ynamly bolsaňyz, daşarky meňzeşlik däl bolsa, dostuňyzyň ýa-da tanyşyňyzyň niýetleriniň yhlasy bilen.Tötänleýin wideo söhbetdeşligi we ony durmuşa geçirmegiň ýörelgesi.Wideo söhbetdeşligi ulanmak üçin aşakdaky komponentler gerek:- birinjiden: tora girip bilýän şahsy noutbuk (has gowy şekil almak we özara gepleşik üçin - algoritm garşylanýar: "tizlik näçe ýokary bolsa, şonça-da ajaýyp");